4. Zał. nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia