Informacja dotycząca ogłoszeń o zamówieniachw ramach projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej

Informujemy, że ogloszenia o zamówieniach realizowanych w ramach projektu pod nazwą „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 zamieszczane będą na stronie głównej zamawiającego  http://www.pgkkrasnystaw.pl

od do